Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Μέσα από μια μεγάλη ποικιλία ασφαλιστικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε επαγγελματία, μπορείτε να προστατευτείτε από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων που ισχυρίζονται πως ζημιώθηκαν από την επαγγελματική σας δραστηριότητα.

Τεχνικών Ασφαλείας

Τεχνικών Ασφαλείας

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τεχνικών Ασφαλείας καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του, για απαιτήσεις τρίτων αναφορικά με Σωματικές βλάβες, Υλικές ζημιές ή/ και οικονομικές απώλειες που οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά

Read more…

Διευθυντών και Στελεχών

Διευθυντών και Στελεχών

Η ασφάλιση επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Διευθυντών και Στελεχών απευθύνεται σε διευθυντές, ή ανώτερα στελέχη και καλύπτει την προσωπική τους ευθύνης έναντι τρίτων, μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών μιας επιχείρησης, κατά την άσκηση των διοικητικών και διευθυντικών τους καθηκόντων. Η κάλυψη αυτή προστατεύει προσωπικά

Read more…

Ξενοδοχείων – Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Ξενοδοχείων – Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Ξενοδοχείων/Ενοικιαζόμενων Δωματίων καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές (Σωματικές Βλάβες/Θάνατο ή/και Υλικές Ζημιές) που θα προξενηθούν σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης από τη χρήση & λειτουργία των χώρων και εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου ή των

Read more…

Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών

Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών, καλύπτεστε για την επαγγελματική σας Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων, για σωματικές βλάβες / θάνατο, ή / και υλικές ζημιές, που οφείλονται σε αμέλεια, ή παραλείψεις δικές σας, ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται αποκλειστικά και

Read more…

Δικηγόρων

Δικηγόρων

Η ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης είναι ένα χρήσιµο εργαλείο προστασίας για τους σύγχρονους επαγγελµατίες δικηγόρους, έναντι πραγµατικών ή επικαλούµενων οικονοµικών διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νοµικών υπηρεσιών. Καλύπτονται μεταξύ άλλων: • Παραλήψεις και λάθη σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού

Read more…

Κοινόχρηστων χώρων

Κοινόχρηστων χώρων

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Κοινόχρηστων Χώρων Κτιρίων απευθύνεται στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, τον διαχειριστή ή και την επιτροπή διαχείρισης και καλύπτει ατυχήματα που θα συμβούν στους ή/ και απορρέουν από τους κοινόχρηστους/ κοινόκτητους χώρους του κτιρίου.

Φαρμακείων

Φαρμακείων

Σαν φαρμακοποιός μπορείτε να είστε καλυμμένος για την επαγγελματική σας Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων για σωματικές βλάβες / θάνατο ή / κι υλικές ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται τόσο με την

Read more…

Υδραυλικών-Ηλεκτρολόγων-Ψυκτικών

Υδραυλικών-Ηλεκτρολόγων-Ψυκτικών

Με το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Υδραυλικών – Ηλεκτρολόγων – Ψυκτικών, καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου επαγγελματία για ζημιές (Σωματικές βλάβες/ Θάνατος ή/ και Υλικές ζημιές) συνεπεία ατυχήματος που πιθανώς προξενηθεί σε τρίτους, με υπαιτιότητά του για απαιτήσεις τρίτων από ατυχήματα που οφείλονται σε

Read more…

Συνεργείων Αυτοκινήτων

Συνεργείων Αυτοκινήτων

Με το πρόγραμμα Αστικής Συνεργείων Αυτοκινήτων, ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες επιχείρησης συνεργείου αυτοκινήτων. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ακόμα καλύπτονται οι υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για επισκευή, εντός των χώρων της επιχείρησης

Σταθμών Αυτοκινήτων

Σταθμών Αυτοκινήτων

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Σταθμών Αυτοκινήτων καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ακόμα καλύπτονται υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη, εντός των χώρων της επιχείρησης

Προϊόντος

Προϊόντος

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Προϊόντος αφορά την αστική ευθύνη της επιχείρησής σας έναντι τρίτων και καταναλωτών για αξιώσεις/ζημιές (σωματικές βλάβες / θάνατο και/ή υλικές ζημιές), οι οποίες προκύπτουν από οποιοδήποτε ελάττωμα των προϊόντων που διατέθηκαν παγκοσμίως.

Πρατηρίων Βενζίνης-Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

Πρατηρίων Βενζίνης-Πλυντηρίων Αυτοκινήτων

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Πρατηρίων Βενζίνης – Πλυντηρίων Αυτοκινήτων, ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες επιχείρησης πρατήριου/ πλυντηρίου αυτοκινήτων. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ακόμα καλύπτονται οι υλικές ζημιές από πυρκαγιά και ολική κλοπή σε οχήματα τρίτων που παραδόθηκαν για φύλαξη,

Read more…

Περιβάλλοντος

Περιβάλλοντος

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος καλύπτει μία μεγάλη βιομηχανία, ή μικρή επιχείρηση για τις ευθύνες τους ως προς την αποκατάσταση των ζημιών σε ένα Φυσικό Περιβάλλον, ως συνέπεια απρόσμενης, απρόβλεπτης, ή ακούσιας απελευθέρωσης ρυπογόνων ουσιών από τις ασφαλισμένες εγκαταστάσεις.

Νοσηλευτών

Νοσηλευτών

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου νοσηλευτή για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος.

Μαιών

Μαιών

Με την Αστική Ευθύνη Μαιών καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος.

Λογιστή

Λογιστή

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Λογιστών είναι ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας για τους επαγγελματίες λογιστές, έναντι τρίτων (πελατών τους) για τυχόν λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών. Το πρόγραμμα καλύπτει αποζημίωση για αξιώσεις τρίτων (πελατών)

Read more…

Κομμωτηρίων

Κομμωτηρίων

Με την Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες κομμωτηρίου/ παροχής υπηρεσιών αισθητικής. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ακόμα καλύπτεται η ευθύνη για σωματικές βλάβες / υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών καλλωπισμού χεριών (μανικιούρ), ποδιών (πεντικιούρ), αποτρίχωσης και

Read more…

Καταστημάτων

Καταστημάτων

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Καταστημάτων απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες καταστήματος καταναλωτικών αγαθών, εμπορικής επιχείρησης και καλύπτει ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πρόσθετων ασφαλιστικών καλύψεων για την καλύτερη και πληρέστερη ασφάλισή σας

Κατασκευής Έργου

Κατασκευής Έργου

Με την Αστική Ευθύνη Κατασκευής Έργου ασφαλίζεται ο Ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής ακινήτου και οι εργολάβοι, υπεργολάβοι στον τόπο του έργου. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν συνεπεία εργασιών ανέγερσης οικοδομής (γραφείων / καταστημάτων / κατοικιών), επέκτασης ή προσθήκης, εσωτερικής διαμόρφωσης / ανακαίνισης, επισκευής / συντήρησης

Read more…

Ιατρών

Ιατρών

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του Ασφαλισμένου ιατρού για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους / ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος.

Εταιρίας Φύλαξης (Security)

Εταιρίας Φύλαξης (Security)

Με την Αστική Ευθύνη Εταιριών Φύλαξης καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου, για τα ποσά τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος να καταβάλλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενων σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνον με την ως άνω

Read more…

Εστιατορίων-Καφέ-Κυλικείων

Εστιατορίων-Καφέ-Κυλικείων

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Εστιατορίων-Καφέ-Κυλικείων ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες εστιατορίου, καφέ, κυλικείου, κατάστημα take away, κατάστημα με υπηρεσίες delivery. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ακόμα καλύπτεται η τροφική δηλητηρίαση εντός και εκτός των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα επιλογής

Read more…

Εργασιών καθαρισμού

Εργασιών καθαρισμού

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Εργασιών Καθαρισμού ασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες επιχείρησης που αναλαμβάνει καθαρισμούς κτηρίων. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια των εργασιών και κατά την διάρκεια διακίνησης εξοπλισμού του ασφαλισμένου και συλλογής και απόρριψης απορριμμάτων εντός και πέριξ των εγκαταστάσεων των πελατών

Read more…

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Εκπαιδευτηρίων απευθύνεται σε ιδιοκτήτες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχολείου, φροντιστηρίου, νηπιαγωγείου, παιδικού σταθμού, παιδότοπου, βρεφονηπιακού σταθμού, σχολής ενηλίκων. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου, η ευθύνη κατά την μεταφορά των μαθητών με ιδιόκτητα οχήματα του ασφαλισμένου από την

Read more…

Εκδηλώσεων-Συναυλιών-Εκθέσεων

Εκδηλώσεων-Συναυλιών-Εκθέσεων

Με το πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, ασφαλίζεται ο διοργανωτής εκδήλωσης, συναυλίας, έκθεσης, σεμιναρίου, συνεδρίου και ο εκάστοτε εκθέτης που συμμετέχει σε διοργάνωση και καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Γυμναστηρίων

Γυμναστηρίων

Με το πρόγραμμα Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων καλύπτονται οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίου, σχολής χορού, χώρου αθλητικών δραστηριοτήτων. Καλύπτονται ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις της επιχείρησης, η ευθύνη από εξωτερικές και εσωτερικές εγκαταστάσεις όπως πινακίδες, εκθετήρια, τέντες, βιτρίνες, ερμάρια, συστήματα φωτισμού, μηχανήματα ή εξοπλισμούς και

Read more…

Γραφείων

Γραφείων

Το πρόγραμμα Αστική Ευθύνη Γραφείων, απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες / εταιρίες εμπορικού ή επαγγελματικού γραφείου και καλύπτει τα ατυχήματα που θα συμβούν στους χώρους και εγκαταστάσεις του γραφείου. Ακόμα καλύπτει την Ευθύνη από πυρκαγιά, διαρροή σωληνώσεων, λειτουργία ανελκυστήρων, επιγραφές, φόρτωση/ εκφόρτωση και Εργοδοτική Ευθύνη. Επιπλέον, υπάρχει

Read more…

Tour operator

Tour operator

Με το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων / Tour Operator, καλύπτεστε για την Αστική σας Ευθύνη έναντι των ταξιδιωτών, για σωματικές βλάβες / θάνατο ή / και υλικές ζημιές που τυχόν συμβούν κατά τη διάρκεια οργανωμένων ταξιδιών, που αναλαμβάνετε υπό την ιδιότητα του Tour

Read more…

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Με την Αστική Ευθύνη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλισμένου ως διαμεσολαβητής ασφαλίσεων, για τα ποσά, τα οποία αυτός καθίσταται υπόχρεος να καταβάλλει ως αποζημίωση για απαιτήσεις τρίτων οφειλόμενων σε πράξεις ή παραλείψεις από αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνον με

Read more…

Ανελκυστήρες

Ανελκυστήρες

Με το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Ανελκυστήρων καλύπτεται η εταιρία συντηρήσεων ανελκυστήρων για ατυχήματα που θα συμβούν κατά την άσκηση της δραστηριότητας της και από την πλημμελή λειτουργία των προς συντήρηση ανελκυστήρων. Ασφαλίζονται όλοι οι ανελκυστήρες που συντηρεί ο ασφαλιζόμενος ανά κτίριο.